Kontakt:

Masáže, klasická pedikúra

4 STYLE, s.r.o., IČO 44727836

Šafárikova 428/1, Galanta

OR Okresného súdu Trnava, oddiel: s. r.o., Vložka číslo: 23682/T

Deň zápisu: 24.04.2009

Konateľ: Mgr. Katarína Czafíková

Kozmetika, permanentný make –up, depilácie, manikúra, medicinálna pedikúra

4 STYLE Cosmetics, s.r.o., IČO 50033212

Šafárikova 428/1, Galanta

OR Okresného súdu Trnava, oddiel:  Sr.o., Vložka číslo: 36601/T

Deň zápisu: 12.11.2015 Konateľ: Mgr. Katarína Czafíková

Informácie vyplývajúce zo Zákona o športe 440/2015 §81

názov alebo obchodné meno: 4 STYLE, s.r.o.

adresa sídla: Šafárikova 428/1, Galanta

identifikačné číslo organizácie: 44727836

adresa elektronickej pošty: 4-style@4-style.sk

druh športovej organizácie: iná športová organizácia

druh športu: iný šport

druh vykonávanej športovej činnosti: masáže

meno a priezvisko štat. orgánu: Mgr. Katarína Czafíková

adresa elektronickej pošty štat. org.: 4-style@4-style.sk

zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii:

Karina Kozmérová, nar. 10.5.1983, masér základnej klasickej a športovej masáže, od 4.6.2018